Shared Scripts, Data, Stimuli, Files, and Demos

Retention test final final Run Experiment

Retention test final final

Tristan Hoobroeckx

No comments yet
 
Comments

No comments yet

If you are a registered user and signed in, you can here copy this script and its stimuli to your own account, where you can edit it and change it in any way you want.

It is absolutely free to register (no credit card info asked!). You can then instantly copy this experiment with one click and edit it, change its accompanying texts, its landing page, stimuli, etc. Invite your colleagues, friends, or students to check out your experiment. There is no limit on how many people can do your experiment, even with a free account.

The catch? There is no catch! Just keep in mind that with a free account, you cannot collect data. For teaching that is usually not a problem. For research, prepaid data collection (unlimited subjects) starts as low as €10.00 for a 10-day period.

 
//visible timer
function makeVisibleTimer(duration)
{
  var updates_per_second = 1, barleft = 10,bartop = 0,barwidth = 100,barheight = 1,
  barcolor = 'chartreuse',barbgcolor = 'cadetblue',
  barbg = main.addblock(barleft,bartop,barwidth,barheight,barbgcolor),
  bar = main.addblock(barleft,bartop,1,barheight,barcolor), i, w;

  for (i = 0; i < (duration/1000)*updates_per_second; i++)
  {
    w = (i+1)*barwidth/((duration/1000)*updates_per_second);
    w = Math.max(w,1); // w === 0 is taken as width === 100
    bar.setshape(barleft,bartop,w,barheight);
    await(1000/updates_per_second);
  }
  barbg.destroy();
  bar.destroy();
}

//Informed Consent variables
var information = [['Dear participant,

Thank you for your interest in participating in our experiment Master Brain. Before participating, it is important that you understand the procedure and declare your informed consent. Please read the following information carefully. If you have any questions after reading this brochure, feel free to ask one of the researchers.','Beste deelnemer,

Voordat het onderzoek begint, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de procedure die in dit onderzoek wordt gevolgd. Daarom willen wij u vragen onderstaande informatie grondig door te lezen en aan te geven als er onduidelijkheden zijn. De onderzoeksleider zal eventuele vragen graag beantwoorden.'], ['Research goal
In this experiment, we are interested in the retention of first-year study material in Psychology Bachelor students. Therefore, we will present you with open questions testing memory retention of factual knowledge from the field of Developmental Psychology. This experiment is ONLY about memory and retention in this University program. You are thus only eligible for this experiment if you successfully passed the first-year course Developmental Psychology.','Doel van het onderzoek
U gaat meedoen aan een onderzoek naar het behouden van kennis uit het eerste jaar van de bachelor psychologie. Daarvoor gaan wij u vragen stellen over het vak ‘developmental psychology’. Dit experiment gaat ALLEEN over geheugen en retention in dit Universitaire Programma. Je kan daarom alleen meedoen als je het eerste-jaars vak Ontwikkelingspsychologie succesvol hebt afgerond.'], ['Procedure
Before being presented with the test questions, you will declare your informed consent and will be asked to answer a few short questions. Those will survey demographic information, self-reported experience within the field of Developmental Psychology and mood. Afterwards, you will receive further instructions about the actual experiment, consisting of eleven open questions with a time limit of one minute per question. During the task, you are NOT ALLOWED to look up any answers as we are interested in your individual level of retention. After the task, you will be asked to answer a few final questions about your way of socially interacting with others. Finally, you will be provided with a debriefing opportunity. Participation in the experiment takes about 15 minutes and participation for credits is not possible. The first 30 participants have a chance to win one of two bol.com vouchers, each with a value of 50€. The remaining participants have a chance to win one out of two 25€ vouchers. In order to contact you if you won, we need your e-mail address','Procedure van het experiment
Aan het begin van het experiment tekent u het consent formulier. Vervolgens is het de bedoeling dat u een korte demografische vragenlijst invult en uw stemming aan de hand van een gevoelensmatrix indiceert. Daarna wordt u gevraagd om een aantal open vragen te beantwoorden. Het is de bedoeling dat u de vragen zo goed en volledig mogelijk binnen het tijdslimiet van één minuut beantwoordt. Het is hierbij heel erg belangrijk dat u GEEN antwoorden zal gaan opzoeken, omdat we geinsteresseerd zijn in jullie individuele vastgehouden kennis. Wanneer alle vragen beantwoord zijn, wordt u verzocht om een aanvullende vragenlijst (over uw manier van sociale interactie) in te vullen en krijgt u een korte debriefing (indien u uw e-mail adres invoert) over het experiment. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en deelname voor proefpersoonpunten is niet mogelijk. Onder de eerste 30 participanten zullen er twee bol.com tegoedbonnen ter waarde van €50,- worden verloot. Onder de resterende deelnemers zullen nog 2 tegoedbonnen ter waarde van €25,- worden verloot. Om u hierover te contacteren hebben wij uw e-mail adres nodig.'], ['Voluntariness
Participating in this experiment is completely voluntary. If you do not wish to continue with the experiment after having read this information you are free to stop, this will have no further consequences for you in any way. If you decide to stop during the experiment, this will also have no further consequence for you. Until seven days after participating in the experiment, you may also retract your permission for using the collected data. If you choose to stop the experiment for any reason or retract your permission for using the data, all of your data will be removed and deleted.','Vrijwilligheid
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Wanneer u na het lezen van deze informatie niet verder wilt gaan met het onderzoek zal dit geen consequenties voor u hebben. Ook bent u vrij om te stoppen tijdens het experiment. U kunt binnen zeven dagen na het onderzoek verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen. Uw data zal ook verwijderd worden als u besluit om gedurende het experiment te stoppen.'], ['Discomfort, risks and insurance
As for every experiment that is organized by the university of Amsterdam, a standard liability insurance is applicable. The study does not entail specific health or safety risks.

Confidentiality of data
The data collected during the experiment can be used for scientific publications. Personal information will not be used and never be linked to the data in a way which can lead back to you. Your anonymity will be guaranteed under all circumstances. The data will be stored and processed completely anonymously.

Additional information
If you have any questions about this study, before or afterwards, you can turn to the responsible researcher: Steven Scholte, email: hsscholte@gmail.com. For any complaint about this study you can contact the Ethics Commission of the department of Psychology of the University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 129, 1018 WS Amsterdam.','Ongemak, risico’s en verzekering
Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Vertrouwelijkheid data
Uw onderzoeksgegevens worden door de onderzoekers nader geanalyseerd. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen voor wetenschappelijke doeleinden worden gedeeld met andere onderzoekers. Uw persoonsgegevens (over wie u bent) blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Verdere informatie
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker: Steven Scholte, e-mail: hsscholte@gmail.com. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 129, 1018 WS Amsterdam.']], consent = ['I N F O R M E D   C O N S E N T

This form is part of the information that you have received regarding your participation in the ‘Masterbrain’ study. By agreeing to the conditions of this study, you declare that you have read and understood the ‘Masterbrain’ information brochure. Furthermore, you agree to the procedure of the experiment, as explained in the information brochure, by giving your consent.

I hereby declare being clearly informed of the nature and method of this research, as explained in the information brochure ‘Masterbrain’. My questions are sufficiently answered.

I voluntarily agree to participation in this study. I retain the right to withdraw this consent without statement of reason and I realize that I may quit this experiment at any moment. In case my results shall be used in scientific publications or made public in any other way, this will happen completely anonymous. My personal data will not be seen by third parties without my explicit consent.

Press ‘AGREE’ to agree with these conditions.','T O E S T E M M I N G S V E R K L A R I N G

Dit formulier hoort bij de schriftelijke informatie die u heeft ontvangen over het onderzoek ‘Masterbrein’. Door toestemming te geven verklaart u dat u de deelnemersinformatie voor ‘Masterbrein’ heeft gelezen en begrepen. Verder geeft u met de toestemming aan dat u akkoord gaat met de gang van zaken zoals deze staan beschreven in de informatiebrochure.

Ik verklaar hierbij op duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het onderzoek, zoals uiteengezet in de informatiebrochure ‘Masterbrain’. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met het experiment. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, of op een andere manier openbaar zullen worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

Druk op ‘toestemmen’ om je toestemming te geven voor deelname aan het experiment onder bovengenoemde condities.'], buttonlabels = ['AGREE','TOESTEMMEN']; //instructions variables var instructions = ['The experiment will now begin.

You will answer open questions about study material that was taught to you in a developmental psychology course you have taken in your first year of Bachelor.
You simply type your answer in the textbox and click on “ok” to go to the next question. Bullet points are sufficient as an answer / you do not need to spell your answers in full, unless you want to.
It is very important that you do not look up any of the questions or ask someone else the answer to the questions.
This would mean that our experiment is no longer valid.
It is perfectly natural to not know the answer to questions, just try to fill them in to the best of your capabilities.
Furthermore it is also very important that you do not save a question to fill in later. Once you press the “ok” button, you will be forwarded to the next question and it will no longer possible to go back to a previous question.
There is a total of 11 questions.
For every question you will have 1 whole minute to answer, indicated by a timer on the top of your screen.

Click on the “Questions” button to continue to the questions.', 'Het experiment gaat nu beginnen.
In het experiment zult u open vragen beantwoorden over studiemateriaal dat u in ontwikkelingspsychologie (developmental psychologie) cursus in uw Bachelor heeft gehad. U vult simpelweg uw antwoord in in het tekstvakje en klikt op “ok” om verder te gaan naar de volgende vraag. Bullet points zijn antwoord genoeg / je hoeft niet een heel erg lang antwoord te geven, tenzij je dat wilt.
Het is erg belangrijk dat u geen vragen opzoekt of de antwoorden aan een ander vraagt.
Dit betekent namelijk dat deze antwoorden dan niet meer valide zijn.
Het is erg normaal om het antwoord op verschillende vragen niet te weten, het is vooral belangrijk dat u probeert ze zo goed mogelijk in te vullen.
Verder is het erg belangrijk dat u niet een vraag overslaat om hem later te beantwoorden. Zodra u op de “ok” knop klikt, zult u doorgaan naar de volgende vraag en zal het niet meer mogelijk zijn om terug gaan naar een eerdere vraag.
Er zijn in totaal 11 vragen.
Voor elke vraag heb je 1 hele minuut om te antwoorden, aangeven door een timer boven aan je scherm.

Klik op de “Vragen” knop om door te gaan naar de vragen.'], instr_button_text = ['Questions', 'Vragen'], button,i, affectgrid_instructions = ['In the following part, you will be asked to fill in an “affect grid” matrix. This matrix has the shape of a square and serves as a map for emotional states. The middle of the square represents a neutral, average, everyday-feeling. This feeling is neither positive nor negative, aroused or especially calm. The right half of the matrix represents pleasant feelings. The further to the right, the more pleasant. The left half represents unpleasant feelings. The further to the left, the more unpleasant. The vertical dimension of the affect grid indicates level of arousal. While the top half of the matrix represents arousal levels above the average, the bottom half represents arousal levels below the average feeling. You will be asked to indicate your current mood by ticking off the most suitably fitting box in the affect grid.', 'In het volgende gedeelte wordt u vriendelijk verzocht om een “gevoelensmatrix“ in te vullen. De matrix heeft de vorm van een vierkant en kunt u beschouwen als een soort landkaart voor gevoelens. Het midden van het vierkant representeert een neutraal, gemiddeld, alledaags gevoel. Dit gevoel is positief noch negatief. De rechter helft van de matrix representeert plezierige gevoelens. Hoe verder naar rechts des te plezieriger. De linker helft representeert onplezierige gevoelens. Hoe verder naar links des te onplezieriger. De verticale dimensie van de matrix geeft de mate van “arousal” (opwinding) aan. De bovenste helft van de matrix is voor gevoelens boven gemiddeld “arousal”-niveau, de onderste helft voor gevoelens onder dit gemiddelde niveau. Het is de bedoeling dat u een kruisje plaatst, die aangeeft hoe u zich op dit moment voelt.']; //demographic survey variables var age, nationality, gender, grade_high, grade_dev, prev_course, past, psych, intern, whichyear, place, ageset = ['Please indicate your age.
This field is mandatory.', 'Wat is je leeftijd?
Dit veld is verplicht.'], genderset = ['Please indicate your gender', 'Wat is je geslacht?'], genderchset = [['Male', 'Female', 'Neither'],['Man', 'Vrouw', 'Geen van beiden']], whichyearset = ['In which year of your Psychology bachelors are you now?', 'In welk jaar van je Psychologie bachelors ben je nu?'], natset = ['Please indicate your nationality', 'Wat is je nationaliteit?'], placeset = ['At which University did you do the first year of the bachelors in Psychology?', 'Op welke Universiteit heb je het eerste jaar van de Psychologie bachelor gedaan?'], whichyearchset = [['Second year', 'Third year', 'Neither'],['Tweede jaar', 'Derde jaar', 'Geen van beiden']], natchset = [['Dutch', 'Other'], ['Nederlands', 'Anders']], completed_devset = ['Have you successfully completed the course \'Developmental Psychology\'?', 'Heb je het vak \'Ontwikkelingspsychologie\' goed afgerond?'], placechset = [['University of Amsterdam', 'Maastricht University', 'University of Utrecht', 'University of Leiden', 'University of Groningen', 'None of the above'], ['Universiteit van Amsterdam', 'Universiteit van Maastricht', 'Universiteit van Utrecht', 'Universiteit van Leiden', 'Universiteit van Groningen', 'Geen van bovenstaanden']], sorry = ['Sorry, but you will NOT be able to participate then. Please close this tab.', 'Sorry, maar dan kan je NIET meedoen. Sluit alstublieft deze tab af.'], grade_highset = ['Please approximate the average grade you graduated with in high school according to your country\'s grade system.', 'Wat was ongeveer je gemiddelde cijfer op de middelbare school?'], grade_devset = ['Please indicate your approximate grade for the final exam in your first-year course ‘Developmental Psychology’.', 'Wat was je cijfer op het laatste tentamen in je eerste jaar van \'Developmental Psychology\'?'], prev_courseset = ['For this question you may want to browse through your list of grades for your Bachelor and Master. How many and which advanced courses in Developmental Psychology have you followed during your studies? An example would be a course ‘Developmental Cognitive Neuroscience’.', 'Voor deze vraag wil je misschien door je cijferlijst kijken. Hoe veel en welke gevorderde cursussen in \'Developmental Psychology\' heb je gevolgd? Een voorbeeld zou zijn \'Developmental Cognitive Neuroscience\''], pastset = ['Have you been enrolled to another Bachelor or Master program in the past? If Yes, please indicate the program title. (Yes, .../No)', 'Ben je ooit ingeschreven geweest voor een andere Bachelor of Master? Als ja, geef dan de programma titel aan. (Ja, .../Nee)'], psychset = ['Are you a bachelor student of Psychology?', 'Ben je nu een bachelor student in de Psychologie?'], internset = ['Have you done an internship in which you dealt with content from the field of Developmental Psychology? (Yes/No)', 'Heb je ooit een stage gedaan waar je omging met zaken uit het veld van de Ontwikkelingspsychologie? (Ja, Nee)'], yesno = [['Yes', 'No'],['Ja', 'Nee']], indicator = 0, uni = 0, redir = ['You will now be redirected to the last questionaire', 'Je zult nu doorgestuurd worden naar een laatste questionnaire.'], link = [['https://goo.gl/forms/YWI3auIQotIxkxrz1', 'https://goo.gl/forms/XZ6WatwyksTa0r302'], ['https://goo.gl/forms/tSfIFh2cbUTJG0so1', 'https://goo.gl/forms/eVpcsx6wBBpSxWNk2']]; //question variables var question, questions = [['1/11
Name 2 external factors that can influence your emotional intelligence.', '2/11
Which attachment-style does a child have when it, after the mother leaves during the \'Strange-situation-test\' cries, but ignores the mother when she returns?', '3/11
For which surrogate mother does the baby monkey choose in Harlow\'s experiment?', '4/11
Under which authority-type does the child have little rules and much freedom in a good and interested way?', '5/11
Why can\'t young children (5<) be empathetic?', '6/11
What is the difference between reactive aggression and proactive aggression?', '7/11
Is Piaget\'s cognitive development theory continuous and/or discontinuous, passive and/or active, nature/nurture?', '8/11
Children in the pre-operational phase (Piaget; 2-7 years) do not grasp the conservation concept. Explain this.', '9/11
What is social scaffolding?', '10/11
When children are young they play through \'pretend play\', when they are older through \'object substitution\', and after that through \'sociodramatic play\'. What do these forms of play entail?', '11/11
What is self-locomotion?'], ['1/11
Noem 2 externe factoren die je emotionele intelligentie kunnen beïnvloeden.', '2/11
Welke hechtingsstijl heeft een kind als hij na het verlaten van de moeder bij de \'Strange-situation-test\' huilt, maar de moeder negeert bij terugkomst?', '3/11
In Harlow\'s experiment met het aapje die moet kiezen tussen surrogaat moeders, kiest het aapje voor?', '4/11
Bij welke autoriteitstype krijgt het kind weinig regels en dus veel vrijheid op een goede geïnteresseerde manier?', '5/11
Waarom kunnen jonge kinderen (5<) niet empatisch zijn?', '6/11
Wat is het verschil tussen reactieve agressie en proactieve agressie?', '7/11
Is Piaget\'s cognitieve ontwikkelingstheorie continu en/of discontinu, passief en/of actief, nature/nurture?', '8/11
Kinderen in de pre-operationele fase (Piaget; 2-7jaar) hebben nog niet het conservation concept doordacht. Leg dit uit.', '9/11
Wat is social scaffolding?', '10/11
Wanneer kinderen jong zijn, spelen ze door middel van \'pretend play\', wanneer ze ouder zijn door middel van \'object substitution\', en nog later door middel van \'sociodramatic play\'. Wat houden deze vormen in?', '11/11
Wat is self-locomotion?']], q_list = []; //arousal valence variables var d0x = 0, d0y = 0, d1x = 6.5, d1y = 6.48, d2x = 13, d2y = 13, d3x = 19.5, d3y = 19.2, d4x = 26, d4y = 25.45, d5x = 32.5, d5y = 32, d6x = 40, d6y = 38, d7x = 46, d7y = 44, d8x = 52.5, d8y = 50.4, d9x = 59.2, d9y = 57, grid_layout = [[[d0x,d0y],[d0x,d1y],[d0x,d2y],[d0x,d3y],[d0x,d4y],[d0x,d5y],[d0x,d6y],[d0x,d7y],[d0x,d8y],[d0x,d9y]], //row 0 [[d1x,d0y],[d1x,d1y],[d1x,d2y],[d1x,d3y],[d1x,d4y],[d1x,d5y],[d1x,d6y],[d1x,d7y],[d1x,d8y],[d1x,d9y]], //row 1 [[d2x,d0y],[d2x,d1y],[d2x,d2y],[d2x,d3y],[d2x,d4y],[d2x,d5y],[d2x,d6y],[d2x,d7y],[d2x,d8y],[d2x,d9y]], //row 2 [[d3x,d0y],[d3x,d1y],[d3x,d2y],[d3x,d3y],[d3x,d4y],[d3x,d5y],[d3x,d6y],[d3x,d7y],[d3x,d8y],[d3x,d9y]], //row 3 [[d4x,d0y],[d4x,d1y],[d4x,d2y],[d4x,d3y],[d4x,d4y],[d4x,d5y],[d4x,d6y],[d4x,d7y],[d4x,d8y],[d4x,d9y]], //row 4 [[d5x,d0y],[d5x,d1y],[d5x,d2y],[d5x,d3y],[d5x,d4y],[d5x,d5y],[d5x,d6y],[d5x,d7y],[d5x,d8y],[d5x,d9y]], //row 5 [[d6x,d0y],[d6x,d1y],[d6x,d2y],[d6x,d3y],[d6x,d4y],[d6x,d5y],[d6x,d6y],[d6x,d7y],[d6x,d8y],[d6x,d9y]], //row 6 [[d7x,d0y],[d7x,d1y],[d7x,d2y],[d7x,d3y],[d7x,d4y],[d7x,d5y],[d7x,d6y],[d7x,d7y],[d7x,d8y],[d7x,d9y]], //row 7 [[d8x,d0y],[d8x,d1y],[d8x,d2y],[d8x,d3y],[d8x,d4y],[d8x,d5y],[d8x,d6y],[d8x,d7y],[d8x,d8y],[d8x,d9y]], //row 8 [[d9x,d0y],[d9x,d1y],[d9x,d2y],[d9x,d3y],[d9x,d4y],[d9x,d5y],[d9x,d6y],[d9x,d7y],[d9x,d8y],[d9x,d9y]]], //row 9 blocks = [], i, j, block_id, e, textblock, selection, old_selection = 0, block_color1 = 'blue', block_color2 = 'red', block_color = 'white', block_size_x = 5, block_size_y = 4.5, headertext = ['Please indicate your current mood', 'Hoe voel je je op dit moment?'], scale = 'affectgrid.png', DIM = 10, xoffset = 20, yoffset = 19; //debriefing variables var email, comments, debriefing = ['Do you wish to be debriefed via mail?', 'Wilt u gedebrieft worden via mail?'], emailtext = ['We need your Mail address to contact you in case you are among the winners (also needed for possible debriefing).', 'We hebben je mail adres nodig om je te kunnen contacteren mocht je een van de winnaars zijn (ook nodig om je mogelijk te debriefen).'], commentstext = ['Do you have any comments or did you notice anything about the experiment?', 'Heb je nog verdere opmerkingen, op heb je iets vreemds opgemerkt tijdens het experiment?']; //INFORMED CONSENT main.setfontsize(30); lang = radio('Would you rather have this test in Dutch or English?', ['Dutch', 'English']); button = main.addblock('center', 'bottom', 70, 10, 'darkgray', 'OK'); if(lang === 'Dutch'){ indicator = 1; } for(i=0 ; i parseFloat(grade_dev) || parseFloat(grade_dev) > 10); do{ prev_course = input(prev_courseset[indicator]); }while(!prev_course); do{ intern = input(internset[indicator]); }while(!intern); do{ grade_high = input(grade_highset[indicator]); }while(!grade_high || 0 > parseFloat(grade_high) || parseFloat(grade_high) > 100); do{ age = input(ageset[indicator]); }while(!age || 5 > parseFloat(age) || parseFloat(age) > 80); gender = radio(genderset[indicator], [genderchset[indicator][0],genderchset[indicator][1],genderchset[indicator][2]]); nationality = select(natset[indicator], [natchset[indicator][0], natchset[indicator][1]]); log(indicator, 'indicator'); log(whichyear, 'whichyear'); log(gender, 'gender'); log(age, 'age'); log(nationality, 'nationality'); log(place, 'place'); log(grade_high, 'grade_high'); log(grade_dev, 'grade_dev'); log(prev_course, 'prev_course'); log(past, 'past'); log(psych, 'psych'); log(intern, 'intern'); //AFFECTGRID INSTRUCTIONS OKbutton = main.addblock('center', 'bottom', 70, 10, 'darkgray', 'OK', 500); while(true){ text(affectgrid_instructions[indicator]); e = await('click'); button_id = parseInt(e.event.target.id); if(button_id === 500){ break; } } OKbutton.destroy(); //AFFECTGRID main.setfontsize(75); textblock = main.addblock(0, 0, 100, 10, '', headertext[indicator]); setimage(scale); //the reason for the nested for loop is to making of a checkerboard pattern in the early stages //I don't feel like changing it for(i = 0 ; i < DIM ; i++){ //row number for(j = 0 ; j < DIM ; j++){ //column number if(j%2 === 1 ^ i%2 === 0){ blocks.push(main.addblock(grid_layout[j][i][0] + xoffset, grid_layout[j][i][1] + yoffset, block_size_x, block_size_y, block_color, "", DIM*i+j)); } else{ blocks.push(main.addblock(grid_layout[j][i][0] + xoffset, grid_layout[j][i][1] + yoffset, block_size_x, block_size_y, block_color, "", DIM*i+j)); } } } while (true){ e = await("click"); block_id = parseInt(e.event.target.id); if(block_id>=0 && block_id<100){ selection = block_id; blocks[old_selection].hideimage(); old_selection = selection; blocks[selection].setimage('black-cross.png'); blocks.push(main.addblock('center', 'bottom', 70, 10, 'darkgray', 'OK', 200)); } if(block_id === 200){ break; } } hideimage(); for(i = 0 ; i

Data inspection is forthcoming!

In the mean time, authors may download their own data and make it available as an Excel file. Check out the 'Stimuli and Files' tab.

Click on a category to view the stimuli and files

You can download the files shown here by clicking on the file names or image. Note that you cannot link directly to the images, sounds, videos, etc. shown here from other web pages; the link will go stale in about one hour and will no longer work after that.

Related Experiments